top of page

הרצאות וסדנאות

הרצאות וסדנאות

יש לי ניסיון אישי, הן בשילוב במערכות חינוך והן בשילוב תעסוקתי. התנסיתי אישית בנסיעות רבות בארץ ובחו"ל, מה שמאפשר לי לייעץ על נגישות אתרים ולהמליץ על מקומות טובים ונגישים. את ניסיוני האישי והכשרתי אני משתפת בקבוצות ובסדנאות המופעלות על ידי.

 

לכל קבוצה ולכל אוכלוסיה עם מאפיינים שונים וצרכים ייחודיים, יש סדנא אשר תואמת את מאפייניה.

מניסיוני כמובילת סדנאות, לדעתי יש עוצמה רבה לשיתוף של חברי הקבוצה אשר ניסיונם תורם לעמיתיהם, ולעתים אף יוצר קשרים לא פורמליים בין חברי הקבוצה. המשתתפים בקבוצה יוזמנו לשתף מתוך חוויותיהם וניסיונם האישי במגמה להשפיע ולעזור לחברי הקבוצה.

בתור מפעילת המשתתפים בסדנא, חשוב לי לייצר תקשורת משמעותית לחברי הקבוצה.

אז מה אני מציעה לכם?

הצטרפו אלי להרצאה או לסדנא קבוצתית חווייתית, בה כל אחד מחברי הקבוצה יכול לתרום ולהשפיע!

bottom of page